Journal of the European Society for Gynaecological Endoscopy

esge_logo

Editorial

  • No need for septum incision: really?

    Grigoris Grimbizis, Ertan Saridogan, Attilio Di Spiezio Sardo, Rudi Campo.

    Detail | PDF